serveis_724x260

Gestió del club

El Club Nàutic Aiguablava estableix la seva Política de Gestió orientada a aconseguir la màxima satisfacció dels seus usuaris, garantir la qualitat en la prestació dels serveis de manteniment de la instal·lació portuària, gestió dels amarraments, operacions en la dàrsena i estació de servei i en les activitats esportives que dur a terme, i a assumir el seu compromís amb els aspectes socials i ambientals i contribuir activament al desenvolupament sostenible mitjançant l’aplicació de Bones Pràctiques Ambientals en totes les activitats que desenvolupa.

Mitjançant el Sistema Integrat de Gestió, el Club treballa cap a un millor comportament ambiental proporcionant una dinàmica de treball estructurada per a la consecució de la millora contínua i assegurant en tot moment el compliment amb les Normes i requisits legals d’aplicació i amb els altres requisits que el Club pugui subscriure.

Les bases principals de la Política del Club són:
• Utilitzar els mitjans més adequats per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients que serviran de base per a establir els requisits del servei i assegurar la satisfacció de les mateixes.
• Prevenció de la contaminació derivada de tots els aspectes ambientals generats a conseqüència de la seva activitat.
• Procurar els recursos tecnològics més innovadors i nets, en la mesura que la seva rendibilitat econòmica o estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles ho permetin.
• Formació, informació i sensibilització als treballadors, col·laboradors, proveïdors i subcontractistes i qualsevol persona que pugui actuar en nom del Club, amb la finalitat d’integrar-los dins els mètodes i procediments documentals, i en les Normes de referència aplicables que assegurin la qualitat i el respecte ambiental.
• Establiment de mesures preventives que evitin l’aparició de no conformitats i de procediments de millora contínua que proporcionin un increment de la qualitat i fomentin, quan sigui econòmicament viable, l’ús de les millores tècniques disponibles.
• Revisió periòdica d’aquesta Política per tal d’adequar-la contínuament.

La Direcció del Club, es compromet totalment amb aquesta Política, que es troba a disposició dels seus treballadors, de les persones que puguin actuar en nom de l’empresa i del públic en general pel seu coneixement, i que s’utilitza com a marc de referència per a la definició dels Objectius i Fites.