BANDERA BLAVA

                                                                           

 BANDERA BLAVA PER EMBARCACIONS

A banda del que el Club Nàutic pugui arribar a fer en matèria mediambiental, és imprescindible que tots els usuaris i visitants, participin de la iniciativa i es comprometin en cada cas d’acord al següent Decàleg:
Com a propietari/a i usuari/a de vaixell, que estima el mar, utilitza els seus recursos i desitja contribuir en la seva protecció, vull participar en la Campanya Bandera Blava d’Europa, dirigida a embarcacions i ports, els objectius dels quals conec i comparteixo, comprometent-me mitjançant la firma del següent compromís personal:

M’esforçaré en complir la legislació marítima, actuar de forma responsable, sense causar perjudicis als ecosistemes marins i als drets dels altres usuaris del mar així com a respectar i difondre el codi Bandera Blava de conducta en el mar.

 1. Faré un ús responsable dels instruments de ràdio i navegació, no arriscant la seguretat de les persones i/o les embarcacions, avisant, en cas d’objectes flotants o altre perills i exercitant de forma solidaria el deure de l’auxili en el mar.
 2. Procuraré informar-me sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d’importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar així que se’ls causin danys accidentalment.
 3. Defensaré activament la conservació de la vida al mar. Respectaré els espais protegits, els mamífers marins i altres espècies protegides i no pertorbaré les àrees de nidificació d’aus. No utilitzaré arts de pesca prohibides, respectaré els períodes de veda i no capturaré ni consumiré exemplars joves o immadurs.
 4. No degradaré els fons marins fondejant en zones sensibles a on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors. Respectaré les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
 5. No adquiriré ni utilitzaré objectes fabricats a partir d’espècies protegides (coral, petxines, etc.) o procedents de jaciments arqueològics submarins, l’origen o legalitat dels quals no sigui demostrable.
 6. Mantindré el mar, la platja i el port nets:
  - Sense llençar cap material plàstic ni cap altre tipus d’escombraries al mar o a la platja
  - No abocant o deixant escapar líquids nocius o tòxics, o qualsevol altre substància nociva dins del mar.
  - Promouré i utilitzaré la recollida selectiva/reciclatge de residus sòlids en el port.
 7. Utilitzaré, sempre que sigui possible, productes que no siguin agressius amb el medi ambient (pintures, vernís, anti-fouling, detergents, etc). Dipositaré les restes de pintures, vernissos i olis del vaixell en recipients adequats del port per a residus contaminants, afavorint el seu reciclatge o tractament especial de forma diferenciada a la resta d’escombraries o d’aigües residuals. Utilitzaré les instal·lacions del port per a l’extracció de l’aigua de sentines i, en el seu cas, del dipòsit/s d’aigües negres.
 8. Denunciaré davant les autoritats competents qualsevol atemptat a la legislació marina del que tingui coneixement, especialment, els accidents i contaminació per hidrocarburs o altres substàncies químiques d’origen terrestre o de l’ús d’arts de pesca il·legals.
 9. Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del meu port d’atracament, habitualment o ocasional, en relació amb els criteris Bandera Blava, complimentant la legislació litoral i ambiental, estalviant aigua i energia, recollida selectiva d’escombraries, informació, educació i formació ambiental del personal tècnic i dels usuaris del port, implantació de sistemes de gestió ambiental, etc.

10. Procuraré que el meu comportament en la vida quotidiana, en la llar i en el treball sigui tant responsable ambientalment com en el mar, i promouré o participaré en iniciatives socials o institucionals, que promouen la investigació, conservació i/o desenvolupament sostenible del litoral.

Enarborar aquesta Bandera Blava en una embarcació acredita el comportament del seu patró com a defensor de la vida al mar i estímul de bones pràctiques ambientals a bord, en el seu port i envers els altres usuaris.

QUÉ ÉS LA BANDERA BLAVA?

La Bandera Blava és un guardó i un sistema de certificació de qualitat ambiental creat i gestionat per la FEE (Foundation for Environmental Education), des de 1987. La FEE està constituïda per 24 Organitzacions No Governamentals (ONGs), una per cada Estat participant. ADEAC és el membre responsable per Espanya de la FEE.

L’objectiu de la FEE és afavorir, a nivell internacional, la informació i educació ambiental, mitjançant programes com a Bandera Blava, Eco-escoles, Joves Reporters del Medi Ambient i altres accions que fomentin un desenvolupament sostenible del turisme i de les comunitats locals, en línea amb l’Agenda Local 21 de la Conferencia de Rio.

QUÉ HA DE TENIR UN PORT ESPORTIU PER A TENIR BANDERA BLAVA?

El Port Esportiu d’Aiguablava ha estat guardonat amb el distintiu de Bandera Blava,

Es tracta d’un guardó a la Qualitat Ambiental que es concedeix als Ports Esportius que realitzen un esforç especial en relació a la bona gestió ambiental  del port i de la naturalesa circumdant i que proporciona als usuaris informació sobre qüestions ambientals. Per obtenir la Bandera Blava, el port esportiu ha de reunir una sèrie de requisits relacionats amb l’accessibilitat, educació i informació ambiental, gestió ambiental, serveis i seguretat i qualitat de l’aigua.

La FEE anualment concedeix guardons Bandera Blava a aquelles platges, ports esportius i embarcacions que compleixen els criteris, cada cop més exigents des de l’any 2000, de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió ambiental, resumit en els següents 12 punts:

 1. Aigües netes i sense abocaments
 2. Informació Medi Ambiental
 3. Recollida selectiva
 4. Recollida selectiva de material contaminant.      (restes d’olis, pintures, bateries, etc.)
 5. Accessos fàcils i segurs.
 6. Salvament i primers auxilis
 7. Electricitat i combustible
 8. Senyalització i respecte envers la legislació del      litoral
 9. Subministrament d’aigua potable
 10. Serveis sanitaris
 11. Rampa i grua
 12. Equipament contra incendis

És un guardó que es concedeix per una sola temporada i només és vàlid mentre es segueixin reunint els requisits. Quan no es compleixin, les autoritats responsables del port han d’arriar la Bandera Blava.

Cada organització nacional de la FEE inspecciona els indrets amb Bandera Blava almenys anualment durant la temporada.

Com col · laborar amb la campanya Bandera blava?

Com a usuari / a d’un port esportiu, vostè també pot contribuir amb la campanya Bandera Blava:

 • Seguiu les indicacions dels pictogrames adjunts i del personal del port o platja.
 • Contribuïu a un desenvolupament sostenible a nivell local. Comportis de forma responsable i estalviï aigua, combustible i electricitat.
 • Ajudeu-nos amb les seves crítiques i suggeriments a mantenir el nivell de qualitat ambiental desitjable.
 • Adreceu-vos a les oficines del club, per detectar possibles problema o suggeriment de millora

Gràcies per la seva col·laboració!
En els ports esportius, hi ha una altra possibilitat de participar a nivell individual en la campanya Bandera Blava. Hi ha la possibilitat d’aconseguir una Bandera Blava per a embarcacions.
Com obtenir la Bandera Blava per a embarcacions?
Els patrons d’embarcacions interessats a col · laborar amb la campanya Bandera Blava, són els
que hauran de sol · licitar aquest guardó.

 • Primer pas: manifestar interès per la campanya a les oficines del port, perquè aquí se’ls doni tota la informació necessària sobre la campanya, el que inclou el codi de conducta al mar Bandera Blava.
 • Segon pas: els interessats s’han de comprometre a actuar segons de la manera reflectida en el codi de conducta, mantenint una actitud de respecte i cura del medi marí. Donant exemple a altres patrons i animant-los a complir el codi de conducta, denunciant els excessos i les males pràctiques d’altres embarcacions.
 • Tercer pas: el port enviarà una documentació acreditant els mèrits del patró i certificant que compleix amb la campanya.

Sol·licita-la i envia-la al 972 62 21 49 o a cnaiguablava@arrakis.es

EL BON COMPORTAMENT AMBIENTAL PELS USUARIS DEL CLUB

A banda del que el Club  pugui arribar a fer en matèria ambiental, és imprescindible que tots els usuaris i visitants, participin de la iniciativa i es comprometin a seguir les següents pautes de comportament ambiental:

Consum d’aigua:

 • Connecti primer la mànega i tanqui l’aixeta abans      de desconnectar-la.
 • No deixi les aixetes obertes mentre frega la      coberta.
 • Usi difusors de raig interromput.
 • Quan utilitzi els sanitaris del Club, mesuri el      consum d’aigua i asseguri’s que les aixetes i les dutxes quedin tancades      després d’utilitzar-les.
 • Avisi al personal de Marineria quan detecti una      fuita.
 • N o malbarati l’aigua dolça, l’aigua és un bé      escàs.

Consum i ús d’energia elèctrica:

 • Connecti en primer lloc el cable a la presa de la      embarcació i posteriorment a la presa de la torreta de servei.
 • Asseguri’s que l’endoll no cau a l’aigua ja que      la presència de sal és un perill potencial.
 • Avisi al Mariner de servei quan detecti algun      error de funcionament. No manipuli les torretes de subministrament.
 • Un cop hagi carregat les bateries de      l’embarcació, desconnecti la presa de la torreta de servei i posteriorment      la de la embarcació
 • Quan finalitzi l’ús de la connexió elèctrica,      asseguri’s que la tapa de la presa de la torreta queda tancada.
 • Racionalitzi l’ús de la il·luminació a la seva      embarcació usant preferentment làmpades de baix consum.

Abocaments i Aigües residuals:

 • Buidi les aigües grises, negres i de sentina a      l’Estació de succió del Club, situada a l’Estació de servei de carburants.
 • Utilitzi els sanitaris del Club en lloc dels de      l’embarcació.
 • Eviti llençar a les aigües del Port les vísceres      i restes de la pesca o de qualsevol altra matèria orgànica.
 • Si renta el vaixell utilitzi únicament productes      biodegradables.
 • No realitzi transvasaments o manipulació de      combustibles o d’olis ni altres operacions que puguin comportar vessaments      a les aigües del port.
 • Revisi periòdicament els motors, els acumuladors      i sentines, per a detectar-ne possibles fuites.
 • Avisi al mariner de servei si detecta algun      vessament accidental.

 Residus:

 • Separi els residus generats i dipositi’ls als      contenidors segons els usos que se li han assignat (orgànic, paper, vidre,      envasos i rebuig), no deixi residus que no siguin els admissibles per a      cada cas.
 • Dipositi els residus especials (olis, bateries,      restes de pintures, fluorescents, o altres) al punt blau. No els dipositi      en els contenidors distribuïts pel Club.
 • No aboqui cap substància o residu líquid o aquós      en el recinte (olis, greixos, etc.).
 • No deixi les bengales caducades ni en els      contenidors, ni en el punt blau ni en cap altre punt del port.
 • No abandoni residus de cap mena en cap punt del      Club.

Càrrega de Combustibles:

 • Comprovi que el carburant subministrat correspon      al que vostè ha sol·licitat.
 • Asseguri’s que la quantitat demanada s’ajusta a      la capacitat del dipòsit. Eviti el vessament de combustible a l’aigua
 • Avisi al personal de l’Estació si detecta algun      vessament accidental i demani material absorbent si ho considera oportú.

Emissions atmosfèriques:

 • Compleixi els límits de velocitat establerts en      el recinte portuari tant pels vehicles com per les embarcacions.
 • Procuri no deixar els motors en marxa en el      recinte en aquelles situacions que no siguin indispensables.
 • Mantingui en bon estat els motors per tenir una      bona combustió, i evitar la contaminació atmosfèrica

Soroll:

 • Qualsevol festa o altra activitat que generi      soroll necessiten l’autorització expressa de la Direcció del Club.
 • No mantingui els motors en marxa amb el vaixell      amarrat al moll o pantalà.
 • No deixi fluixes les drisses de forma que puguin      colpejar el pal.

Navegació:

 • Respecti la fauna i la flora de la costa i del      litoral. Son el millor regal que tenim per a les nostres navegades.
 • Eviti fondejar sobre les praderies de Posidonia.
 • No llenci al mar deixalles, restes orgàniques,      olis, pintures, dissolvents ni cap altre residu líquid ni sòlid, ni tant      sols les puntes de les cigarretes.
 • Eviti vessaments de combustible a l’aigua.
 • Eviti el soroll i la velocitat excessiva en la      navegació.
 • Respecti el silenci de la natura i el descans      dels demés.
 • Navegui, gaudeixi del mar, de la natura i del seu      vaixell.

NORMES I CONSELLS PELS NAVEGANTS

A continuació us recordem les normes més importants que heu de respectar i un seguit de consells per gaudir d’una navegació més segura, saludable i respectuosa pel medi ambient.

 • No envaïu amb la vostra embarcació la zona de banyistes. Aquestes zones estan abalisades amb boies de color groc. Recordeu que la llei prohibeix la navegació en aquestes zones de bany.
 • Modereu la velocitat prop de la costa. Pel bé de la vostra seguretat i la dels altres mariners. Recordeu que no es permet navegar a una velocitat de més de 3 nusos a una distància inferior o igual a 200 metres d’una platja o cala no abalisada, o a 50 metres de la costa.
 • Navegueu allunyats dels bussejadors. Cal navegar a més de 100 metres de les embarcacions amb bussejadors, que ho senyalaran amb la bandera “A” (alfa) del Codi Internacional de Senyals.
 • No fondegeu amb l’àncora sobre els fons de posidònia. Feu-ho sobre fons de sorra o pedra. La posidònia, que ocupa part dels fons marins a les cales, és una planta marina que té un gran valor ecològic, i per això la normativa prohibeix la seva destrucció.
 • Recordeu que, si voleu pescar, cal obtenir abans una Llicència de Pesca Marítima Recreativa emesa per la Generalitat de Catalunya (ho podeu fer a través de la web www.cat365.net), per altres comunitats autònomes, per l’Estat espanyol o per altres estats membres de la Unió Europea.
 • No llenceu les escombraries al mar. Pel bé de la vostra salut i la del medi ambient! Resta prohibit l’abocament de residus al mar, inclòs les aigües brutes, restes de menjar i aigües de sentines.
 • Si navegueu amb motos aquàtiques, feu-ho lluny de la costa. És prohibit la utilització de motos aquàtiques en una zona de 200 metres de les platges o de 50 metres de la resta de la costa. A més, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, es prohibeix l’avarada i treta d’aquest tipus d’embarcacions en platges i cales.
 • Quan fondegeu, cal evitar que l’àncora llauri el fons marí i no canvieu repetitivament de lloc de fondeig. Fondegeu amb cura i com menys vegades millor, perquè així evitareu fer malbé el fons marí.
 • Proveu de navegar amb embarcacions sense motor (caiac, velers, etc.). Fareu esport, i això serà bo per a la vostra salut i la del medi ambient!
 • Si navegueu amb motor, intenteu fer-ho amb embarcacions tradicionals de petites dimensions (bots, mallorquines, llaguts, etc.). Gaudiu de la mar sense presses ni estrès amb barques tradicionals!
 • Dueu a terme una navegació respectuosa amb el medi ambient. Modereu la velocitat, no accelereu bruscament, mantingueu en bon estat el motor i atureu-lo en arribar a lloc el més aviat possible. El medi ambient hi guanyarà i la vostra butxaca també.
 • Eviteu la utilització de patents (“antifouling”) per pintar el casc de la vostra embarcació, ja que sovint contenen metalls pesants que són molt nocius per a la salut humana i el medi marí. Si heu d’utilitzar aquest tipus de pintures, compreu-ne d’“ecològiques” (no contenen metalls pesants), per no haver de pagar amb la vostra salut i la del mar!
 • Eviteu l’amarratge a les roques de la costa o a la platja mitjançant caps. Els banyistes us ho agrairan!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
La preservació del medi marí és cosa de tothom!
I gaudiu de la mar!

ADEAC (C/ Gral Lacy, 3 portal 1 1b, 28045 Madrid _Banderaazul@adeac.es) y de la FEE: blueflag@blueflag.org)