serveis_interior

Normativa del club

El Club disposa d’una sèrie de normes generals, de les embarcacions i per a la protecció del medi ambient encaminades a garantir el respecte a l’entorn, a les instal·lacions per tal de garantir la màxima qualitat en els serveis als usuaris.

 • Les escombraries s’han de dipositar als recipients previstos, i mitjançant bosses tancades. No és permès llençar runes, escombraries, líquids residuals, papers, i material de qualsevol mena, contaminants o no, a terra o a l’aigua, fora de la zona del dipòsit de residus.

Al dipòsit de residus només es poden llençar olis i altres líquids residuals, quan el seu volum no excedeixi els 64 centímetres cúbics. En cas d’infracció, el Directori del Port podrà fer una denúncia a les autoritats competents; la reincidència podrà delimitar o negar l’accès a l’infractor.

 • L’ús dels aparell de megafonia i de reproductors de música és limitat al personal del port.
 • Per fer trobades, reunions o celebracions sempre que se’n faci un ús especial de la Zona de Servei del    Port, s’haurà de demanar permís a la Junta directiva del club. La Junta del Club decidirà l’àrea i les  condicions d’ús per l’event.
Normes generals
 • No és permès:
  Fumar durant les operacions de subministrament o transvasament de combustible.
  Encendre foc o fogueres o utilitzar llànties de flama nua.
 • Pescar o  mariscar dins el port.
  Practicar l’esquí nàutic, utilitzar motos aquàtiques, banyar-se o nedar, ales dàrsenes, els canals i els accessos marítims al port.
  Realitzar obres o modificacions sense autorització escrita de l’administració portuària, a qualsevol instal·lació portuària.
  La circulació de vehicles de subministrament de carburants, llevat dels propis del Club, i només en casos d’excepció en què la seva circulació és permesa per la direcció.
Normes de les embarcacions

No és permès:

 • Tenir a bord materials inflamables, explosius o perillosos, llevat dels cohets i bengales reglamentàris i de  reserves de combustible i bombones imprescindibles per al subministrament.
  Realitzar treballs o activitats que puguin resultar perillosos per a d’altres usuaris. Aquest tipus d’activitats estaran sotmeses les indicacions i horaris que indiqui la direcció.
  Mantenir el motor en marxa amb el vaixell amarrat al port o al pantalà.
  Utilitzar àncores o boies a les dàrsenes, als canals o als accessoris marítims a port si no és en cas d’emergència.
  Connectar-se a les escomeses elèctriques i d’aigua amb altres mitjans dels establerts pel club.
  Circular a més de 3 nusos de velocitat dins el recinte del port.
  Navegar amb navegacions de vela lleugera fora dels canals i zones assenyalades per la direcció del port.
Normes per incidències mediambientals
 • Els residus industrials, olis, greixos, aigües de sentines i altres contaminants s’han d’abocar o vessar només en els contenidors especialments habilitats pel club. No és permès abocar aigües que continguin olis, hidrocarburs, plàstics o altres matèries contaminants així com llençar escombraries, deixalles, restes de pesca, enderrocs i altres materials com ara els productes resultants de la neteja de les sentines dels vaixells.
 • Les persones físiques o jurídiques responsables de vessaments, es faran càrrec de les despeses de neteja i   reparació ocasionades pels abocaments així com de les sancions que hi puguin haver d’acord amb la llei.
 • La brossa i les escombraries es recolliran en els contenidors corresponents habilitats en el port.